ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวิทยานนท์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) ตั้งอยู่ในที่ดินของ อ.รังสรรค์ วิทยานนท์ เลขที่ 18 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-517-7322, 02-518-1095 โทรสาร 02-518-1097 อาจารย์รังสรรค์ วิทยานนท์ ผู้รับใบอนุญาตได้ดำริสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นวัตถุในด้านการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์มีค่าที่สุดที่สามารถสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โรงเรียนวิทยานนท์เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2533 ในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 โดยอาจารย์รังสรรค์ วิทยานนท์ ได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษชณเดช วิทยานนท์ เป็นครูใหญ่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี สนองแผนการจัดประสบการณ์ และสนองความต้องการด้านการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี จนกระทั่งสิ้นปีการศึกษา มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบชั้นและต้องการเรียนต่อในระดับประถม ได้ทำหนังสือแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษาต่อระดับประถม อาจารย์รังสรรค์ วิทยานนท์ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อวางแผนการเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม

นโยบาย

โรงเรียนวิทยานนท์ ได้ตั้งปณิธานที่จะดำเนินการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และความมุ่งหวังของผู้ปกครอง บิดา-มารดา ที่จะให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และประสบการณ์ ในการนี้โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรียน การสอนตามหลักสูตร และส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง บิดา-มารดา ที่จะเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จและบรรลุตามความมุ่งหวังทุกประการ และเน้นการพัฒนาคุณภาพ ครู-อาจารย์ ด้วยการอบรม-สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาดูงาน ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน