บุคลากรโรงเรียน

ผู้ก่อตั้ง

founder
อ.รังสรรค์ วิทยานนท์

คณะผู้บริหาร

board member
ดร.นันทพล วิทยานนท์
ผู้รับใบอนุญาติ
board member
อ.กฤชษณเดช
วิทยานนท์
คณะกรรมการผู้บริหาร
board member
อ.พีระพงษ์ วิทยานนท์
คณะกรรมการผู้บริหาร
board member
อ.รัตนาวดี ศรีวิเศษ
คณะกรรมการผู้บริหาร
board member
อ.ศิริพงษ์ วิทยานนท์
ผู้อำนวยการ

คณะครูประถม

primary teacher
ครูมะลิ ทับอุไร
primary teacher
ครูสุมาลี ขำมินทร์
primary teacher
ครูอภิชญา กูลเกื้อ
primary teacher
ครูธนธรณ์ ฉิมชาติ
primary teacher
ครูรุ่งนภา อุทาหงษ์
primary teacher
ครูศศิมา นารีเลิศ
primary teacher
ครูสุรพล มุมณี
primary teacher
ครูอารี ฤทธิ์สอาด
primary teacher
ครูภัทรา บุษราคัมวดี
primary teacher
ครูวาสนา ตังคุปานันต์
primary teacher
ครูภารดี ศรีพุทธิรัตน์
primary teacher
ครูกีรติ ดุกทอง
primary teacher
ครูสุริยาตี วิทยานนท์
primary teacher
ครูบุญญกานต์ สุวรรณเวียง
primary teacher
ครูประภา แก้วทา

คณะครูพิเศษ

primary teacher
ครูสุพัตรา ขำมิน
primary teacher
ครูธิพพาพร พุ่มหิรัญ
primary teacher
ครูอัครเดช วิทยานนท์
primary teacher
ครูสุรชัย หวังเกษม
primary teacher
ครูอุเทน พิศพรรณ
primary teacher
ครูรัชพล วิทยานนท์
primary teacher
ครูภัทราพร วิทยานนท์
primary teacher
ครูพลเอก วิทยานนท์
primary teacher
ครูรัตนาพร วิทยานนท์
primary teacher
ครูกรกนก วิทยานนท์
primary teacher
ครูชีวิน แท่งทอง

คณะครูอนุบาล

kindergarten teacher
ครูจารุณี รับไทรทอง
kindergarten teacher
ครูธัญญาพร เปลี่ยนอำรุง
kindergarten teacher
ครูอัจจิมา วงศ์มะเซาะ
kindergarten teacher
ครูมารีนา แสงสุข
kindergarten teacher
ครูจิราพร ลิเซ็น
kindergarten teacher
ครูมณี โคมไฟเพชร
kindergarten teacher
ครูณัชชมา ชัยเชิงค้า
kindergarten teacher
ครูวันวิสา ตาคำ
kindergarten teacher
ครูลลิดา โพธิ์วัน
kindergarten teacher
ครูพรรณี แจ่มมิน
kindergarten teacher
ครูวารี แสงสรวย