ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562

วันที่ 24
กรกฎาคม 2562
8:40 - 9:40 9:40 - 10:40 10:40 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 13:40 13:40 - 14:30 14:30 - 15:10
60 นาที 60 นาที 20 นาที 60 นาที 60 นาที 40 นาที 50 นาที 40 นาที
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ 1
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1
พักดื่มนม ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 1
พักกลางวัน สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
วันที่ 25
กรกฎาคม 2562
8:40 - 9:40 9:40 - 10:40 10:40 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 13:40 13:40 - 14:30 14:30 - 15:10
60 นาที 60 นาที 20 นาที 60 นาที 60 นาที 40 นาที 50 นาที 40 นาที
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ 2
ภาษาไทย
ฉบับที่ 2
พักดื่มนม ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 2
พักกลางวัน วิทยาศาสตร์ ดนตรี + ทัศนศิลป์ สุขศึกษา
พละศึกษา