ระเบียบการของโรงเรียน


อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6


ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม


เวลาเรียน 8.10 - 15.30 น.
คาบละ 40 นาที 7 คาบต่อวัน


หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

การรับนักเรียนเข้าเรียน

อนุบาล
 • อายุ 3-5 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือทุพพลภาพ
ประถมศึกษา
 • มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • อายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่ผ่านการเรียนอนุบาล 3 ปี
 • มีความพร้อมด้านต่างๆ ตามวัย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

เอกสารในการรับสมัคร

หลักฐานทั่วไป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร) 1 ฉบับ
 • สูติบัตร (ฉบับถ่ายเอกสาร) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
 • รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ท่าน ขนาด 1 นิ้ว (ท่านละ 1 รูป)
หลักฐานเพิ่มเติม (กรณีย้ายเข้า)
 • หลักฐานแสดงความพร้อมหรือผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 • ปศ. 20 (หนังสือส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม)
 • ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
 • ปพ. 6 (แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล)
 • ปพ. 7 (ใบรับรองผลการศึกษา)
 • ปพ. 8 (ระเบียนสะสม)