อัตลักษณ์

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง เสมือนดอกไม้หลากสีในแจกันเดียวกัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิทยานนท์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงทางด้านวิชาการ ให้ผู้เรียนเพรียบพร้อมด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีระเบียบวินัย รักการอ่าน สนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รอบรู้สังคมท้องถิ่นประเทศไทย และความเป็นไปของโลก สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข